ให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

APUK พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบต่างๆ ให้กับสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการทำ IT Transformation การวิเคราะห์ธุรกิจและประเมินช่องว่าง การบริหารกลยุทธ์ด้าน IT การบริหารการเปลี่ยนแปลง การรับรองมาตรฐาน HIMSS/EMRAM Accreditation ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดการคุณภาพโรงพยาบาล และการบริหารระบบไอทีของสถานพยาบาลที่มีมายาวนานกว่าทศวรรษ เป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานในการให้บริการ


ให้คำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิตอล

บริการให้คำปรึกษาสำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบของเป็นองค์กรให้เข้าสู่ระบบดิจิตัลอย่างเต็มรูปแบบ และให้สอดคล้องกับมาตรฐาสากล เช่น Hospital Accreditation (HA) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ เป็นมาตรฐานที่ประกอบไปด้วยข้อกำหนดสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย มาตรฐานการสร้างเสริมสุขภาพ และเกณฑ์บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ หรือ Joint Commission International (JCI) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตรวจประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด


ให้คำปรึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐาน HIMSS

บริการให้คำปรึกษาเพื่อให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐาน HIMSS สร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในด้านระบบการบริหารและจัดการข้อมูลในโรงพยาบาล โดย APUK ได้รับความไว้วางใจในการร่วมงานและให้คำปรึกษาจาก โรงพยาบาลปริ๊นซ์ปากน้ำโพ โรงพยาบาลปริ๊นซ์สุวรรณภูมิ และโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์